• مشاوره کودک
  • مشاوره نوجوان
  • مشاوره فرزندپروری
  • مشاوره خانواده
  • مشاوره فردی
  • مشاوره تحصیلی

مشاوران کودک

مشاوره کودک 3 الی 12 سال

میترا مظفری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

دکتر سحر صوفی

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
الناز غایرین

دکتر الناز غایرین

دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه سراسری تبریز

مریم لطفی

عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی
زینب ولی زاده

زینب ولی زاده

کارشناسی‌ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

زینب اوصانلو

ارشد روانشاسی تربیتی
مهدیه یساری

مهدیه یساری

کارشناسی‌ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مشاوران نوجوان

مشاوراه کودک 13 الی 17 سال

دکتر سحر صوفی

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

میترا مظفری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
الناز غایرین

دکتر الناز غایرین

دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه سراسری تبریز

مریم لطفی

عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی

زینب اوصانلو

ارشد روانشاسی تربیتی

مهدیه یساری

مهدیه یساری

کارشناسی‌ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
زینب ولی زاده

زینب ولی زاده

کارشناسی‌ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مشاوران فرزندپروری

تربیت فرزند، مواجهه با مسائل، استعدادیابی

الناز غایرین

دکتر الناز غایرین

دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه سراسری تبریز

میترا مظفری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

دکتر سحر صوفی

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
مهدیه یساری

مهدیه یساری

کارشناسی‌ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مریم لطفی

عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی
زینب ولی زاده

زینب ولی زاده

کارشناسی‌ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

زینب اوصانلو

ارشد روانشاسی تربیتی

مشاوران خانواده

انتخاب همسر، شکست عاطفی، خیانت

دکتر فاطمه خونساری

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی پردیس دانشگاه تهران

مشاوران فردی

اضطراب، افسردگی و مسائل فردی

دکتر سحر صوفی

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

مشاوره روانشناسی تحصیلی

روابط موثر، خلاقیت، کاهش استرس

دکتر سحر صوفی

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
الناز غایرین

دکتر الناز غایرین

دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه سراسری تبریز