"*" indicates required fields

1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
الف - بیشتر وقتها از دلشوره و اضطراب رنج می برم.*
ب - از همه وقتها از دلشوره و اضطراب رنج می برم.*
پ - از امتحان و تحصیل بطور کلی می ترسم.*
ت - حوصله هیچ چیزو هیچ کس را ندارم.*
ث - همیشه احساس می کنم مریض هستم.*
ج - وزنم اخیرا کم شده است و هرروز اشتهایم کمتر می شود.*
چ - توان تمرکز ذهنی ام را از دست داده ام.*
ح - به خوبی نمی توانم تصمیم بگیرم.*
خ - احساس ناامیدی می کنم.*
Hidden