پرسشنامه - افسردگی بک -۲

"*" indicates required fields

1 غمگینی*
2 بدبینی*
3 احساس شکست*
4 نارضایتی*
5 احساس گناه*
6 انتظار تنبیه*
7 دوست نداشتن خود*
8 خود سرزنشی*
9 افکار خودکشی*
10 گریه کردن*
11 بی قراری*
12 کناره گیری اجتماعی*
13 بی تصمیمی*
14 بی ارزشی*
15 از دست دادن انرژی*
16 تغییر در الگوی خواب*
17 تحریک پذیری*
18 تغییر در اشتها*
19 اشکال در تمرکز*
20 خستگی پذیری*
21 کاهش علاقه جنسی*
Hidden