"*" indicates required fields

1 من فکر میکنم تماس با موارد زاید بدن (عرق، بزاق دهان، خون، ادرار و غیره) باعث آلوده شدن لباسها و درنهایت باعث آسیب و ضرر من شود.*
2 من بارها از مردم می خواهم که چیزها را برای من تکرار کنند، حتی اگر در همان بار اون منظور آنها را فهمیده باشم.*
3 من نیاز دارم که چیزها بر اساس نظم و ترتیب باشند.*
4 با اینکه کاری را به طور کامل انجام میدهم، احساس میکنم که هنوز آن را تمام نکرده ام.*
5 قبل از اینکه بخوابم، باید بعضی از کارهای مشخصی را با روش معینی انجام بدهم.*
6 از افکار نا خوشایندی که به مغزم خطور میکنند تا باعث آزار من شوند، ناراحت می شوم.*
7 چیزهایی را که لازم ندارم جمع آوری میکنم.*
8 احساس میکنم که باید بعضی از کلمات و یا عبارات معین را در ذهن خود تکرار کنم تا بتوانم افکار، احساس ها با اعمال بد را از بین ببرم.*
9 من به طور وسواسی میشویم و تمیز میکنم.*
10 من چیزها را بیش از آنچه که ضرورت داشته باشد، کنترل میکنم.*
11 من احساس میکنم که هم شماره های بد وجود دارد و هم شماره های خوب*
12 از انجام دادن وسواسی کارهای مضر و خجالت آور می ترسم*
13 به طور مرتب همه ی چیزهایی که ممکن است باعث آتش سوزی بشوند را کنترل میکنم.*
14 افکار مبنی بر آسیب رساندن به فردی که اصلا نمیشناسم، دارم.*
15 به طور مرتب درها، پنجره ها و کشوها را کنترل میکنم.*
16 بسیاری از چیزهایی را که فکر میکنم روزی لازم خواهند شد، جمع آوری میکنم.*
17 از دیدن چاقوها، قیچی ها و سایتر چیزهای تیز عصبانی میشوم چون میترسم کنترل خود را از دست بدهم و از آنها استفاده کنم.*
18 از توالت های عمومی استفاده نمیکنم برای اینکه میترسم آلوده شده و مریض شوم.*
19 بعد از آنکه کارها را انجام دادم، دچار شک و تردید می شوم که آیا واقعا آنها را انجام داده ام؟*
20 بارها و بارها فلکه آب، شیرگاز و کلیدهای چراغ ها را بعد از آنکه همه را خاموش کردم، کنترل میکنم*
21 به طور افراطی نگران پاکیزگی هستم.*
22 از اینکه اشیا و چیزها مرتب نیستند عصبانی میشوم.*
23 احساس میکنم که باید شماره های خاصی را تکرار کنم.*
24 علی رغم اینکه کارها را با دقت تمام انجام میدهم، باز هم احساس میکنم که آنها را درست انجام نداده ام.*
25 بارها و بارها افکار کثیف و زننده ای به ذهنم خطور میکنند و به سادگی نمیتوانم آنها را از ذهنم خارج کنم.*
26 نمیتوانم اشیا یا چیزهایی را لمس کنم که میدانم قبلا توسط افراد بیگانه یا افراد معینی لمس شده اند.*
27 از اینکه میبینم چیزهایی را که مرتب کرده ام دیگران تغییر میدهند عصبانی میشوم.*
28 تمام اشیا و چیزهایی که نوشته ام را به طور مرتب کنترل میکنم.*
29 احساس میکنم وقتی که کارها را انجام میدهم، باید بشمارم.*
30 به جاهایی که رفته ام، دوباره بر میگردم تا مطمئن باشم که به کسی آسیب نرسانده ام.*
31 احساس میکنم که در لباس پوشیدن و درآوردن لباسهایم و شستن خودم باید نظم خاصی را مراعات کنم.*
32 به سختی میتوانم افکار خودم را کنترل کنم.*
33 مجبور هستم که تمام وقایع، گفتگوها و اعمال گشذته ام را در ذهنم مرور کنم تا مطمئن شوم که چیزی را غلط انجام نداده ام.*
34 به هیچ وجه نمیتوانم چیزهای کثیف و آشغال را لمس کنم.*
35 افکار ناخوشایندی به مغزم خطور میکنند تا سلامتی مرا به خطر بیندازند و من نمیتوانم آنها را از خودم دور کنم.*
36 نمیتوانم اشیا را دور بیاندازم برای اینکه میترسم بعا به آنها نیاز داشته باشم.*
37 گاهی مجبور هستم خود را بشویم یا تمیز کنم برای اینکه احساس میکنم آلوده هستم.*
38 افکاری دارم مبنی بر اینکه ممکن است به خودم یا دیگران آسیب برسانم.*
39 باید عبادت و دعا کنم تا بتوانم افکار و احساس بد را خنثی کنم.*
40 از شغل و کارم عقب میمانم برای اینکه بار ها و بارها چیز ها و امور را تکرار میکنم.*
41 مجبور هستم چیزها و امور را بارها و بارها تکرار کنم تا احساس کنم که همه چیز درست است.*
42 دستهایم را بیش از آنچه که لازم باشد به دفعات و مدت بیشتری می شویم.*
Hidden